wrapper

Yangiliklar

Juma, 28 Aprel 2017 00:00

Matematika fanidan 9-sinf 1,2,3,4 - choraklar uchun testlar

Muallif 
Rate this item
(22 votes)

Matematika     9_ sinf 

 

 I – chorak   

 

1. Y=x2-2x – 2x+4  parabolaning  kardinata  o’qlari bilan kesishish  nuqtalarining  kardinatalarining  toping 

A) (-1 ;3) B) (3 ;1)  C) (1 ;3)   D) (0 ;4)

 

2. Parabola  uchining  kardinatalarini  toping ?

Y=x2-4x   

A) (0 ;4)   B)  (4 ;2) C) (2 ;-4)  D) (-4 ; 2)

 

3. Abssissalar  o’qini x=-1 va x=3 nuqtalarda  ordinatalar  o’qini  esa  y=1 nuqtada  kesib  o’tuvchi  parabolaning  teng lamasini  yozing ?

A) y= -x2 +2x+3   B) y=-3/x2+2x+1  C) y= -3/x2+3/2 x +1  D) y=3/x2-3/2 x -1

 

4. Y=3x2+5x-2 parabola  qaysi  chorakda  joylashgan 

A) I,II,III,  B) II,III,IV   C) I,III,IV    D)I,II,III,IV

 

5. 2 nisbat  sonning  yig’indisi 160 ga  teng agar  shu  sonalr  kublarning  yig’indisi  eng  kichik  bo’lsa  shu  sonlarni  tipong ? 

A) 95 ; 65   B) 155 ;5   C) 75 ;85   ZD) 80 ;80 

 

6. Tengsizlikni  yeching? 2x2 – 8 < 0 

A) -2<x<2  B)  -2 < x     C) x>2     D) 0<x<4

         -    -

 

7. X2+6x+5<0  tengsizlikni  barcha butun  yechimlari  yig’indisini  toping? 

A) 10  B) 9   C) -9  D) -10 

 

8. P ning  nechta  butun q iymatida  x2+px+9=0  tenglama  xaqiqiy  ildizga  ega  emas. 

A)10  B) 8   C) 13  D) 11

 

9. K ning  qanday  qiymatlarida  x+2/4x-3  = k +c  tenglama  mantiqiy  ildizga ega.

A) 4/3 <k <2   B) 2/5 <k<3   C)  k<-2/5, k>3   D) K>3

 

10. Aning qanday  qiymatida  ax2-8x-2<0 tengsizlik  x ning  barcha  qiymatlarida  o’rinli  bo’ladi.

A) -8<a<8   B) a>8     C) a>8  D) a<-8

 

II – chorak

 

1. Hisoblang  (-7)2-(-4)3-34

A)-96   B)32   C)-32  D)92

 

2. Ifodani natural korsatkichli daraja shaklida tasvirlang a2a8 b3/a3b2

A)a2b  B)ab  C)ab   D)a2b2

 

3. Ko’paytmani darajaga ko’taring.(2a2)-6

A)64a12/1  B)64/a12   C)64a12      D)-64a12

 

4. Amallarni bajaring.  (3y-4/2x6)2

A)9y—8/4x12    B)3y-8/2x12  C)9y-4/4x6    D) 9y--8/4x-12    

 

5. Hisoblang.3       3        3       3

                V-16+V54+V128/V-250

    3

A)V2    B)1    C)-1     D)5/9

 

 

6. Hisoblang. 3           6

                 V2-V-3*V7+4V3

A)-1    B) 1   C) 3+2V3     D)5+3V3 

 

7. Hisoblang  V3

                     V 64 

A) 8   B) V2   C) 2V2   D) 2 

 

8. Hisoblang  4   4

                 V8v16

A ) 2  B) -2  C) 4V2   D) 8

 

9. a=125 bo’lganda         6

                            Va: Va  ifodaning  son  qiymatini  toping 

A) -25  B) 15   C) – 5  D) 5 

 

10.Ifodani  soddalashtiring  (a2) -5/4*(b-4/3) -3/2

A ) a- 4 * b 2/1    B)a4 *   b-2/1   C) a 5*b    D) a-5 * b -2

 

III – chorak

 

1. Sonlarni  kamayish  tartibida  yozing ?  a=cos 2 ; 

b=cos 20;  c=cin 2  ;  d=cin 20

A) a>c>d>b     B) d>c>b>a     C) c>d>b> a   D)b>c>d>a

 

2. 1530 ning  radian  o’lchovini  toping 

A) 20/17п   B) 20/19п   C) 17п  D) 9/2п

 

3. Hisoblang  cos (-2250) +sin 675 0+tg (-10350)

A) 1  B) = - c   C)=V2    D) -2/V2

 

4. Tga = V5 bo’lsa , sin a2ani  toping 

A) 5/3V5   B)- 3/V5   C) 3/V5  D)V5

 

5. Tga = V7 bo’lsa  cos 2a toping  

A) ¾   B) -3/4  C) 4/3   D) – 4/3

 

6. Ko’patmalarning  qaysi  bir  manfiy 

A) cos 3140  sin  147 0 B) tg 200 0 ctg 201 0  C) cos 163 0 cos 2950  D) sin 1700  stg 250 0

 

7. Sonlarni  o’qish  tartibida yozng  a=sin  1,57 b=cos 1,58 c= sin 3  

A) a<c<b  B) b<c<a<   C) c<a<b   D) b<a<c 

 

8. Sin a = 0,6 bo’lsa tg 2a toping (0<a<2/p)

A)3,42   B) 3.,7/3  C) 24/7    D)-24/7

 

9. Hisoblang  sin 1000 * cos 4400 + sin 8000 * cos 4600

A) 2/V3  B) 1   C) -1  D) 0 

 

10. Cos a + sin a = 3/1 bo’lsa  sin 4a+cos 4 a ni  toping 

A) j 49/81   B) –(9/7)2   C) = 81/49   D) -149/32 

 

IV – chorak

 

1. Para bola uchining  kordinatalarini  toping y=x2+6x+5

A) (-3-4)   B) (3-4)  C) (-5-1)  D) (-1-5)

 

2. Hisoblang  11-6 V2 / 3 

                                 V45-29v2*(3-v2) 

A) 5-V2   B)  5V2   C) c-1   D) 1

 

3. Tenglamani  yeching   V2x2-8x+5 = x-2

A) 4 – V3  B) V14   C) 2+V3    D) 2-V3

 

4. Arifmetik  progressiyada  d=4, S50=5000   bo’lsa  a  ni  toping  

A) -2     B) 2   C) 100   D) 1250

 

5. 701 soni  1,8,15,22, … progressiyaning  nechanchi  nomerli  hadi?

A) 101    B) 100   C)  102   D) 99 

 

6. Arifmetik  progressiya  a12+a15= 20 bo’lsa S26 ni  toping 

A) 260  B) 540  C) 270  D) 520

 

 7.  7 ga karrali  dastlabki  nechta  natural  sonni qo’shganda  385  hosil  bo’ladi?

A)12  B) 11   C)10   D) 55

 

8. Geometric  progressiyada  b1=2, q=3 bo’lsa  S6 ni  toping 

A)1458  B_ 729 C) 364  D)728

 

9. Geometric  progressiyada q=3/1,S =364  bo’lsa b ni  toping ?

A)242  3/2  B) 63  8/2  C) 121   3/1  D) 240

10. Cheksiz  kamayuvchi  geometric  progress

iyada b1= 4/1;S = 16  bo’lsa q ni  q toping 

A) 2/1   B) 65/64     C) 64/63    D) 4/1

 

1-Chorac test caliti

 

Savollar12345678910JavoblarDCCDDACDCD

2-Chorac test caliti

 

Savollar12345678910JavoblarBCAABBDADA

3-Chorac test caliti

 

Savollar12345678910JavoblarDAACDCBBDC

4-Chorac test caliti

 

Savollar12345678910JavoblarADCBAACDAC

 

Matematika      

 

1. Y=x2-2x – 2x+4  parabolaning  kardinata  o’qlari bilan kesishish  nuqtalarining  kardinatalarining  toping 

A) (-1 ;3) B) (3 ;1)  C) (1 ;3)   D) (0 ;4)

2. Parabola  uchining  kardinatalarini  toping ?

Y=x2-4x   

A) (0 ;4)   B)  (4 ;2) C) (2 ;-4)  D) (-4 ; 2)

3. Abssissalar  o’qini x=-1 va x=3 nuqtalarda  ordinatalar  o’qini  esa  y=1 nuqtada  kesib  o’tuvchi  parabolaning  teng lamasini  yozing ?

A) y= -x2 +2x+3   B) y=-3/x2+2x+1  C) y= -3/x2+3/2 x +1  D) y=3/x2-3/2 x -1

4. Y=3x2+5x-2 parabola  qaysi  chorakda  joylashgan 

A) I,II,III,  B) II,III,IV   C) I,III,IV    D)I,II,III,IV

5. 2 nisbat  sonning  yig’indisi 160 ga  teng agar  shu  sonalr  kublarning  yig’indisi  eng  kichik  bo’lsa  shu  sonlarni  tipong ? 

A) 95 ; 65   B) 155 ;5   C) 75 ;85   ZD) 80 ;80 

6. Tengsizlikni  yeching? 2x2 – 8 < 0 

A) -2<x<2  B)  -2 < x     C) x>2     D) 0<x<4

         -    -

7. X2+6x+5<0  tengsizlikni  barcha butun  yechimlari  yig’indisini  toping? 

A) 10  B) 9   C) -9  D) -10 

8. P ning  nechta  butun q iymatida  x2+px+9=0  tenglama  xaqiqiy  ildizga  ega  emas. 

A)10  B) 8   C) 13  D) 11

9. K ning  qanday  qiymatlarida  x+2/4x-3  = k +c  tenglama  mantiqiy  ildizga ega.

A) 4/3 <k <2   B) 2/5 <k<3   C)  k<-2/5, k>3   D) K>3

10. Aning qanday  qiymatida  ax2-8x-2<0 tengsizlik  x ning  barcha  qiymatlarida  o’rinli  bo’ladi.

A) -8<a<8   B) a>8     C) a>8  D) a<-8

11. Hisoblang  (-7)2-(-4)3-34

A)-96   B)32   C)-32  D)92

12. Ifodani natural korsatkichli daraja shaklida tasvirlang a2a8 b3/a3b2

A)a2b  B)ab  C)ab   D)a2b2

13. Ko’paytmani darajaga ko’taring.(2a2)-6

A)64a12/1  B)64/a12   C)64a12      D)-64a12

14. Amallarni bajaring.  (3y-4/2x6)2

A)9y—8/4x12    B)3y-8/2x12  C)9y-4/4x6    D) 9y--8/4x-12    

15. Hisoblang.3       3        3       3

                V-16+V54+V128/V-250

    3

A)V2    B)1    C)-1     D)5/9

16. Hisoblang. 3           6

                 V2-V-3*V7+4V3

A)-1    B) 1   C) 3+2V3     D)5+3V3 

17. Hisoblang  V3

                     V 64 

A) 8   B) V2   C) 2V2   D) 2 

18. Hisoblang  4   4

                 V8v16

A ) 2  B) -2  C) 4V2   D) 8

19. a=125 bo’lganda         6

                            Va: Va  ifodaning  son  qiymatini  toping 

A) -25  B) 15   C) – 5  D) 5 

20.Ifodani  soddalashtiring  (a2) -5/4*(b-4/3) -3/2

A ) a- 4 * b 2/1    B)a4 *   b-2/1   C) a 5*b    D) a-5 * b -2

21. Sonlarni  kamayish  tartibida  yozing ?  a=cos 2 ; 

b=cos 20;  c=cin 2  ;  d=cin 20

A) a>c>d>b     B) d>c>b>a     C) c>d>b> a   D)b>c>d>a

22. 1530 ning  radian  o’lchovini  toping 

A) 20/17п   B) 20/19п   C) 17п  D) 9/2п

23. Hisoblang  cos (-2250) +sin 675 0+tg (-10350)

A) 1  B) = - c   C)=V2    D) -2/V2

24. Tga = V5 bo’lsa , sin a2ani  toping 

A) 5/3V5   B)- 3/V5   C) 3/V5  D)V5

25. Tga = V7 bo’lsa  cos 2a toping  

A) ¾   B) -3/4  C) 4/3   D) – 4/3

Read 5515 times
Login to post comments

Men xaqimda

Men 19 aprel 1970 yilda Qorasuv shahrida tavallut topganman. 1991 yilda Andijon Davlat pedagogika institutini tamomlaganman. Ma'lumotim bo'yicha mutahasisligim: Matematika va informatika. 1996 yildan hozirgacha Qorasuv shahar 5-umumta'lim maktabida matematika fani o'qituvchisi lavozimida ishlab kelmoqdaman.

Qo'shimcha ma'lumotlarni quyidagi tarmoqlardan olishingiz mumkin

Ta'lim portallari

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ...
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va ...
O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi Vazirligi

Hozir saytda

Hozir 36 mehmon va bitta ham ro'xatdan o'tgan foydalanuvchi yo'q

Hurmatli saytim mehmolari diqqatiga!

Assalomu alaykum saytim mehmonlari!

Hozircha saytimda ayrim servislar islamayapdi, bu noqulayliklarni bartaraf etish uchun ish olib borilmoqda tez orada bartaraf qilaman.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family